U.S. President
99.6% reporting

Barack Obama Barack
Obama
50.6%
332 EV
Mitt Romney Mitt
Romney
47.8%
206 EV
National results & map
National results 100% reporting

U.S. President in MN
100.0% reporting

Barack Obama Barack
Obama
52.7%
1,546,167
DEM
Mitt Romney Mitt
Romney
45.0%
1,320,225
GOP
Results & map
Results & map 100% reporting

U.S. Senate
100.0% reporting

Amy Klobuchar Amy
Klobuchar
65.2%
1,854,595
DFL
Kurt Bills Kurt
Bills
30.5%
867,974
GOP
Results & map
Results & map 100% reporting

U.S. House District 1
100.0% reporting

Tim Walz Tim
Walz
57.5%
193,211
DFL
Allen Quist Allen
Quist
42.3%
142,164
GOP
Results & map
Results & map 100% reporting

U.S. House District 2
100.0% reporting

John Kline John
Kline
54.0%
193,587
GOP
Mike Obermueller Mike
Obermueller
45.8%
164,338
DFL
Results & map
Results & map 100% reporting

U.S. House District 3
100.0% reporting

Erik Paulsen Erik
Paulsen
58.1%
222,335
GOP
Brian Barnes Brian
Barnes
41.8%
159,937
DFL
Results & map
Results & map 100% reporting

U.S. House District 4
100.0% reporting

Betty Mccollum Betty
Mccollum
62.3%
216,685
DFL
Tony Hernandez Tony
Hernandez
31.5%
109,659
GOP
Results & map
Results & map 100% reporting

U.S. House District 5
100.0% reporting

Keith Ellison Keith
Ellison
74.5%
262,102
DFL
Chris Fields Chris
Fields
25.2%
88,753
GOP
Results & map
Results & map 100% reporting

U.S. House District 6
100.0% reporting

Michele Bachmann Michele
Bachmann
50.5%
179,240
GOP
Jim Graves Jim
Graves
49.3%
174,944
DFL
Results & map
Results & map 100% reporting

U.S. House District 7
100.0% reporting

Collin C. Peterson Collin
C.
Peterson
60.4%
197,791
DFL
Lee Byberg Lee
Byberg
34.8%
114,151
GOP
Results & map
Results & map 100% reporting

U.S. House District 8
100.0% reporting

Richard Nolan Richard
Nolan
54.3%
191,976
DFL
Chip Cravaack Chip
Cravaack
45.4%
160,520
GOP
Results & map
Results & map 100% reporting
Listen Now

MPR News Radio

Hourly Newscast