U.S. President
99.6% reporting

Barack Obama Barack
Obama
50.6%
332 EV
Mitt Romney Mitt
Romney
47.8%
206 EV
National results & map
National results 100% reporting

U.S. President in MN
100.0% reporting

Barack Obama Barack
Obama
52.8%
1,547,668
DEM
Mitt Romney Mitt
Romney
45.1%
1,321,575
GOP
Results & map
Results & map 100% reporting

U.S. Senate
100.0% reporting


Amy Klobuchar Amy
Klobuchar
65.3%
1,856,196
DFL

Kurt Bills Kurt
Bills
30.6%
868,977
GOP
Results & map
Results & map 100% reporting

U.S. House District 1
100.0% reporting


Tim Walz Tim
Walz
57.6%
193,209
DFL

Allen Quist Allen
Quist
42.4%
142,159
GOP
Results & map
Results & map 100% reporting

U.S. House District 2
100.0% reporting


John Kline John
Kline
54.1%
193,586
GOP

Mike Obermueller Mike
Obermueller
45.9%
164,335
DFL
Results & map
Results & map 100% reporting

U.S. House District 3
100.0% reporting


Erik Paulsen Erik
Paulsen
58.2%
222,333
GOP

Brian Barnes Brian
Barnes
41.8%
159,936
DFL
Results & map
Results & map 100% reporting

U.S. House District 4
100.0% reporting


Betty McCollum Betty
McCollum
62.4%
216,680
DFL

Tony Hernandez Tony
Hernandez
31.6%
109,656
GOP
Results & map
Results & map 100% reporting

U.S. House District 5
100.0% reporting


Keith Ellison Keith
Ellison
74.7%
262,101
DFL

Chris Fields Chris
Fields
25.3%
88,753
GOP
Results & map
Results & map 100% reporting

U.S. House District 6
100.0% reporting


Michele Bachmann Michele
Bachmann
50.6%
180,131
GOP

Jim Graves Jim
Graves
49.4%
175,923
DFL
Results & map
Results & map 100% reporting

U.S. House District 7
100.0% reporting


Collin Peterson Collin
Peterson
60.4%
197,540
DFL

Lee Byberg Lee
Byberg
34.9%
114,102
GOP
Results & map
Results & map 100% reporting

U.S. House District 8
100.0% reporting


Rick Nolan Rick
Nolan
54.5%
192,748
DFL

Chip Cravaack Chip
Cravaack
45.5%
161,113
GOP
Results & map
Results & map 100% reporting
Listen Now

MPR News Radio

Hourly Newscast